Your browser does not support JavaScript!
組織簡介
居留簽證表格下載

01-外國人居留停留案件申請書

02-居留簽證申請書(停留改居留簽証)

03-延長留台申請書(台灣地區居留證)

04-臺灣地區入境居留申請書(台灣地區居留證)

05-健康證明應檢查項目(乙表)

06-中華民國台灣地區入境居留及定居申請書 

07-中華民國台灣地區入出境申請書

08-外籍逾期居留停留出國申請表

09-委託他人辦理居留簽證申請書